Mer historik om NFF 1927-1975

Föreningens bildande den 20 november 1927
Ordförande herr Jansson. Föreningen består för närvarande av 23 medlemmar.
Här talas om åstadkommande av vägar och kommunikationer. Järnvägen hade haft planer på en gångbro över Drevviken. En av AB Billiga Tomter planerad omnibussväg till Norrby över Söderby gärde.

Ur Styrelseberättelse för 1928 (mars 1929)
I köpekontrakten upplåter säljaren mark till vägar men inga väganläggningar. AB Billiga Tomter har vidtagit åtgärder för utstakning av en bredare väg från stora landsvägen till handlanden Böljas affär för att omnibussar skulle kunna framgå dit. För indragning av ledning för elektriskt ljus kräver ett antal tecknanden av andelar i Drevvikens Elektriska Distributionsförening. Norrby Tomtägareförening består vid årets slut av 39 medlemmar.

I revisionsberättelsen mars 1929 nämns dans på midsommaraftonen och där försålda läskedrycker. I skrivelser talas om färjetrafiken på Drevviken, en ny hållplats för tåget (Vega), och omnibussarna Stockholm – Handen – Dalarö.
From den 23 september 1929 får samtliga motortåg göra uppehåll för av- och påstigning vid den nya hållplatsen Vega. En odaterad lista för tecknande av frivilliga bidrag med över femtio namn där nästan samtliga skriver sig för 20 kronor. En brokommitté bildades med uppgift att verka för en brobyggnad för gångtrafik mellan Norrby allmänning och Drefvikens ångbåtsbrygga.

Ur styrelseberättelse för 1929 (8 mars 1930)
Man begär avhysning av de å den s k holmen camperande. I Svenska Motorförbundets tidning propageras för fortsatt begagnande av holmen. Under året har det pågått arbeten med breddning och rätning av utfartsvägen så omnibusstrafik borde kunna fås igång till sommaren. (Norrbyvägen mot Nynäsvägen).

Ur styrelseberättelse 1930
En bergsknalle som stängde vägen framför herr Kellermans fastighet har delvis blivit bortsprängd. Busstrafik Norrby – Stockholm under vintern består endast av söndagsturer.

Ur styrelseberättelse 1931
Framställning till Trafik AB Brännkyrka – Södertörn har gjorts om en vänthall vid Dalarövägen. (Kommentar: hette Nynäsvägen Dalarövägen tidigare?) Beslut om att infordra nytt kostnadsförslag å den vägsträcka som skiljer Norrby gräns från Vendelsö.
Beslut om att om att göra framställning till AB Billiga Tomter om ekonomiskt bidrag till upptagande av allmän brunn inom samhället.
Några boende i Norrby och Vändelsö vill ha styrelsens hjälp med framställning hos Trafik AB Brännkyrka-Södertörn om reguljär busstrafik från och till Norrby även under vintern.

Ur styrelseberättelse 1932 (26 februari 1933)
Här talas om förbättring av den nyanlagda vägen från herr Böljas affär åt Vendelsöhållet. (Kommentar: från Norrbyvägen 58-60 och bortåt) Planering och dikning av fortsättning av sagda väg fram till Vendelsögränsen.
Extra sammanträde den 17 juli 1932 beslöts att genom frivillig hjälp från medlemmar, avröja och upprensa platsen för ett badställe å Norrby Holme. Arbetet har utförts under sommarens söndagar och fortsatt under hösten. Påförningen av grus har i dagarna kunnat ta sin början.

1933
Styrelsen skriver till kommunalfullmäktige i Österhaninge och ber kommunen dra den befintliga vägen i Vendelsö ytterligare 85 m förbi och norr om fastigheten Erikslund. AB Billiga Tomter har då lovat att färdigställa vägen över Norrbys mark.

Ur styrelseberättelse 1933 (8 juli 1934)
Omläggning av arbetsåret gör att årsmötet förläggs till sommaren. En bekvämlighetsinrättning och en dansbana har uppbyggts. Vägen bör följa redan nu befintlig bebyggelse eller vägsträckan: landsvägen, gården, herr Böljas affär och vidare över lägenheten Erikslund i Vendelsö.

1934
Arbetet med att få till en gångbro över Drevviken fortsätter. Vid ett sammanträde den 2 december hos herr Kellerman (Norrby Backstig 5), med representanter från Nynäsbanan, AB Billiga Tomter och Norrby Villastads brokommitté företeddes ett av herr Bölja lämnat förslag, beskrivning och entreprenadanbud på 7.800 kr, till en gångbro omfattande en längd av 220 m och en bredd av 2 m.
Av alla skrivelser i frågan framgår att det största problemet är brist på pengar.

1935
Stockholm – Nynäs – Järnvägsaktiebolag tillmötesgår föreningens önskan att låta motorbåten å sjön Drevviken gå i trafik till 1 oktober.

Ur Styrelseberättelse 1935
Gångväg har iordningställts på Norrby Holme istället för den nedrivna träbryggan.

Årsberättelse 19 juli 1936
Styrelsen har anskaffat en s k postväska (då man inte kan få utbärning av posten i samhället). Årsavgiften för postväskan var 12 kronor. En transformator har byggts så att tomtägare kan få elektrisk energi till tomten. Plogning av vägarna vintertid har ombesörjts på föreningens bekostnad. Midsommardansen blev inte så lyckad p g a den bristfälliga musiken.
I ett utdrag av Österbygdens vattendomstols protokoll gällande tillstånd att bygga bro över Drevviken blev målet förklarat vilande då det fanns oklarheter kring vattenrätten.
1936 års Järnvägsutredningskommitté får också synpunkter från föreningen som bl a säger omStockholm-Nynäs Järnvägs AB: ”Förseningar förekomma allt för ofta samt begagnar sig banan till stor del av otidsenliga och omoderna vagnar med bristfälligt lyse, dålig värmereglering och ventilation samt är städningen av vagnarna allt annat än god.”

Årsberättelse 11 juli 1937
En snöplog har byggts och under vintern har plogning företagits på vägarna. Nynäsbanan har lovat att uppehålla färjetrafiken under innevarande år.

1939
I en skrivelse till Stockholms läns södra vägdistrikt anhåller föreningen om bortsprängning av bergspartiet i korsningen Dalarövägen (numera Nynäsvägen) och Norrbyvägen. Vägdistriktet beslöt dock att ”framställningen ej skulle föranleda någon vidare åtgärd”. I en annan skrivelse ber man Vägdistriktet ta över underhållsansvaret för Norrbyvägen då den för varje år kräver allt större summor i underhåll till följd av den ständigt ökande trafiken, fn ett hundratal motorfordon per dygn.

1941
På årsmötet den 13 juli diskuterades plogningen och man ansåg att plogen var för smal. Arrendator Pettersson hade fått i uppdrag att tillverka plogen och kanske inte hästarna skulle kunna dra en bredare plog. Herr E Jansson hemställde om ej ransoneringskorten för de i Norrby bofasta kunde uttagas av herr Håkansson, innehafvare av Norrby diversehandel.

1942
På årsmötet valdes en namnkommitté (Sixten Linderholm och Helmer Engström) för att lämna förslag till vägnamn.

1943
På årsmötet togs beslut om att godkänna kommitténs förslag på vägnamn och utföra uppsättande av namnskyltar.

1944
Vid ett extra möte den 18 juni föreslogs att ombilda föreningen till en ekonomisk förening och ändra namnet till Norrby Fastighetsägareförening. På årsmötet den 16 juli godkändes stadgarna till NFF.

1945
Vid årsmötet den 22 juli efterfrågade fru D Karlsson en brygga för tvättning av mattor. Fru Märta Linderholm meddelade att damernas fester inbringat kr 2371:21 som ställdes till föreningens förfogande. Ordförande Herr Svahn tackade och utbringade ett leve för våra duktiga damer.

1946
Tungelsta i Haninge distriktslandsfiskalkontor den 12 augusti 1946
Helge Svahn och Lambert Söderberg har för Norrby Fastighetsägareförening anhållit om tillstånd att anordna basarfest med dans lördagen den 17 och söndagen den 18 augusti 1946 vid Holmen och i samband därmed bedriva lotteri.

Utdrag ur protokoll fört vid årsmöte söndagen den 28 juli 1946, å Norrby Holme.
Fr o m 1946-01-01 är kostnaden för vägbelysningen övertagen av Vägföreningen. Herr G Bergman föreslog inköp av en tomt inom Norrby för framtida bebyggelse av kommunalhus. Herr Svahn upplyste om att papper finns att NFF har tillstånd att utnyttja Holmen intill den dag då AB Billiga Tomter eventuellt skulle träda i likvidation. Herr Warrnicke föreslog undersökning av möjligheterna att få inköpa en tomt på gärdet mitt emot herr L Söderberg.

Utdrag ur protokoll fört vid årsmöte söndagen den 27 juli 1947, å Norrby Holme.
Hjälp med trädbeskärning kan man få av trädgårdsmästare Biirå som bor i handlande Håkanssons byggnad. Antalet ljuspunkter i vägbelysningen är 31 st. Mötet beslöt att inköpa två st tomter med äldre nr 136A och 137A till en beräknad kostnad av 7.185 kronor (2760 kvm och 2030 kvm á 1.50 kronor). Damklubben kunde bidra med en grundplåt på 1.300 kronor.

1947
Ur föreningens diarium över skrivelser:
Rörande busstrafiken
Ändring i sommarturlistan för busslinje 12 Ringvägen – Norrby, med 5-6 turer per dag utom söndagar med 8 turer (då troligen alla fritidsboende åkte hem till Stockholm efter helgen). Höstturlistan hade endast 4 turer per dag. Några av turerna innebar att man fick åka med linje 2 från Ringvägen med övergång vid Norrbyvägen/Nynäsvägen (Kommentar: vilket man ff fick göra in på 1970-talet innan pendeltåget och matarbussarna kom).
Bildandet av en trafikantförening bland alla tomt- och fastighetsföreningar som trafikeras av Buss AB Stockholm-Södertörn.
Anhållan och bifall om ny hållplats vid Norrbyvägen/Norrby Ängsväg.
Från Tomtägareföreningen Drevviken till Kristidsnämnden i Österhaninge angående kokstilldelningen.
Länsstyrelsen vägförvaltningen, uppsättande av namnskylt ”Norrby”. Skrivelse av Lambert Söderberg, Villa Solliden, Norrby Villastad, Drevviken. Telefon Handen 206.
Telegrafverket: Anhållan om uppsättning av samtalsautomat vid Norrby Gård i korsningen Hårsvägen/Gammelgårdsvägen då avståndet till automaten vid Vendelsövägen är relativt långt.
Kostnadsförslag för utökning av vägbelysning mitt för Johnsson och Kjellstedt med 1 st bergstolpe och anslutning till befintligt beslysningnät i Norrby. Och för elektrisk belysningsinstallation på Holmen.
Simbadsdelegationen tilldelade föreningen 5 st simdynor.

Ur Styrelseberättelse för arbetsåret 1946-1947
Styrelseledamöter: hrr Nils H Warrnicke, Lambert Söderberg, Helge Svahn, Karl Blomquist, och fru K Sundström (Kajsa)
I berättelsen står bl a: Ang förbindelseväg Norrby-Vändelsö har uthuggning å vägen verkställts samt anslag begärts för vägens iståndställande. Överenskommelse med Vändelsö Fastighetsägareförening har träffats angående vägens sträckning och samgående av kostnader.
För ordnandet av badanläggning å Holmen har 100 kronor bekommits som hjälp från kommunen. Tvenne st flottar har anskaffats genom välvilligt förmedlande från sjökapten E Åkerström. Tillverkning av två st klappflottar har verkställts (för tvätt, eller???).
Till direktör F E Lignell har skrivelse översänts med anhållan om reservation för inköp av tomterna med äldre tomtnr 136 A och 137 A samt om överlåtelse till Norrby Fastighetsägareförening av logen och magasinsbyggnaderna å Norrby Gård.

1948
Den 22 april 1948 meddelade Vägförvaltningen att de varningstavlor som efterfrågats av föreningen p g a olyckstillbud, nu satts upp i korsningen Norrbyvägen/Nynäsvägen. I en skrivelse till Postmästaren i Älvsjö godkänner NFF ändring av öppettider för Drevvikens poststation till kl 17.15-18.15. (Kommentar: låg vid järnvägsstationen, Drevvikens station).

Ur Styrelseberättelse för arbetsåret 1947-1948
En ny telefonkiosk har tillverkats och uppsatts vid Norrby Gård. På Holmen har badplatsen inhägnats med länsar och en ny avklädningshytt för damer har uppsatts. Två nya ljuspunkter har inkopplats till vägbelysningsnätet.

1949
Ur Styrelseberättelse för arbetsåret 1948-1949
Fem nya ljuspunkter har inkopplats till vägbelysningsnätet. Föreningens inköp av tomter har slutförts (Opp-Norrby 2:540???) . Fyllning har lagts på Skogsvägen (Norrby Skogsväg) för att göra den framkomlig. Erik Lundén och Gösta Strömvall vill anlägga tennisplan och beräknar kostnaden till 5000:-. Flyttning av vägbelysning mellan Täckeråker och Nynäsvägen till nya utfartsvägen mot Nynäsvägen. (Kommentar: Spår av gamla vägen finns ff. Måste vara den som avses.)
Hr Hammarkvist begär en ljuspunkt vid Strandstigen (idag Norrby Strandstig) utanför sin tomt nr 2:29.

Utdrag ur protokoll fört vid årsmöte söndagen den 10 juli 1949, Norrby Holme.
Föreslogs begäran hos AB Billiga Tomter om att ladugården och vagnslidret vid Norrby Gård borttages och platsen uppsnyggas. Vid extramöte den 21 augusti 1949 rapporterades att ladugården hyrdes av cementfabriken med mångårigt kontrakt.

1950
Skrivelse från NFF till Kommittén för Mjölkhandelns ordnande om att ge Maja Degerland tillstånd att sälja mjölk i sin butik i Norrby. Köerna i den befintliga butiken blir för långa (upp till 4 timmar) för de ca 250 familjer som finns i Norrby sommartid. En sommarbutik fanns tidigare som fick stänga pga kriget och ransoneringarna. Avslag dock pga att mjölkförsäljningen inte är tillräckligt stor.

Utdrag ur protokoll fört vid årsmöte söndagen den 16 juni 1950, Norrby Holme.
Förslag från Sigurd Olsson, att numrera tomterna med udda nr på vänster sida och jämna nr på höger sida. En kommitté valdes att i samråd med vägföreningen även namnsätta ännu icke iordningställda men på kartan befintliga vägar.

1951
Ansökan från Kerstin Engström att få hyra del av allmänna tomten för kioskrörelse för försäljning av bl a blommor och grönt kunde inte godkännas av styrelsen då tomten inte ägs av föreningen.

Tomtägarna begär i skrivelse till AB Billiga Tomter väg fram till sina tomter:
Sverre Engström, 2:161; J Gustafsson, 2:178; Folke Engström, 2:160; Åke Holmgren, 2:159; Gustav Dahlin, 2:271; Lennart Rosén, 2:163; G Emilsson, 2:162; K Nordstrand, 2:158 (Kommentar: Konvaljevägen.)

Ur Styrelseberättelse för arbetsåret 1950-1951
Å föreningens tomter har uppsatts gungor och iordningställts fotbollsplan och sandlåda. Tidigare beslut att uppsätta en pump vid Norrby Gård har verkställts.

Utdrag ur protokoll fört vid årsmöte söndagen den 13 juli 1952, Norrby Holme.
Tvättbryggan nedanför Hammarqvist ansågs oduglig. Herr Warrnicke påpekade att bryggan var byggd med frivillig arbetskraft men materialet bekostat av föreningen. Styrelsen fick i uppdrag att iordningsställa bryggan.
Rapporterades att Vägstyrelsens kostnader stigit våldsamt senaste åren, från 36.000 till 80.000 kronor.Vissa nyanläggningar och förbättringar måste därför ställas på framtiden. Tex vägförbindelsen mellan Norrby och Vendelsö, och Backstigen (nuv Norrby Backstig) planing och dikning).
Beslut togs att bygga ett hopptorn på Holmen där den gamla stenkistan är. (

Ur Styrelseberättelse för arbetsåret 1952-1953
Ny ljuspunkt vid Sjövägen och Norrbyvägen 66. Stockarna man fått till badplatsen har barkats. Skridskobanan på de inköpta tomterna har under en del av vintern hållits öppen. En väntkiosk för busspassagerare har placerats vid ändhållplatsen. Träd har begärts och erhållits av AB Billiga Tomter att användas till gångbryggor vid tvättbryggorna.
Slutorden från styrelsen: ”Delge styrelsen Edra önskemål, ilskna inte till för en besvikelse, ge den Edert förtroende. Det sporrar till nya friska tag, som kan vara till gagn för samhället, men fordra inte det omöjliga.”
Styrelsen bestod av: Ordförande: E.Bäckman, Sjöviksvägen 10, V.Ordförande: Roland Andersson, Norrbyvägen 56, Kassör: Lage Andersson, Gymnosvägen 4, Sekreterare: Egon Sergler, Smultronvägen 7, V Kassör och v sekreterare: Fru Birgit Wenngren, Gammelgårdsvägen 25.

Utdrag ur protokoll fört vid årsmöte söndagen den 26 juli 1953, Norrby Holme.
Styrelsen önskade befrias från tidigare beslut om byggande av hopptorn efter att botten och vattendjup närmare kontrollerats.

1953
Busstrafiken Stockholm – Södertörn tillhandhåller en vänthall (busskur) till sluthållplatsen i Norrby under förutsättning att föreningen bekostar transport, uppför grund och ev lyse. Förslag om försäljning av tomt för konsumbutik då man anser att den befintliga diversehandeln inte uppfyller kapacitetskraven från det ökande kundunderlaget.
Här nämns också att vägförbindelsen mellan Norrby och Vendelsö beräknas vara slutförd under innevarande år. Ansökan om förbättring av postservicen, förslagsvis genom lantbrevbäring.
I kassaboken 1953 finns utgiftsposter som t ex Vega Färg- och Järnhandel, Norrby Diversehandel.

1954
Föreningen genom ordföranden Evert Bäckman anhåller vördsamt hos Österhaninge kommun och Postverket om placering av ett postkontor i Norrby. Ett sådant skulle även kunna betjäna Vendelsö och Täckeråker. Kommunen föreslår istället ett postombud.
Föreningens sekreterare skriver till Busstrafiken Stocholm Södertörn om att få taxegränsen vid Norrbyvägen slopad. Ett månadskort kostar 44:-. Kostnaden för att åka till Vega (affärer) och Länna Gård (posten) är 60 öre.
Fyllningsarbeten gjordes vid Bykstigen.

Utdrag ur protokoll fört vid årsmöte söndagen den 25 juli 1954, Norrby Holme.
Herr Tyllström föreslog att medlemmarna får ett märke att fästa på sin egendom. Meddelades att lantbrevbäringen startar 1 augusti. Beslöts att sätta upp en skylt på vägen till Holmen ”Motortrafik förbjuden”.

1955
Föreningen skriver till Österhaninge Byggnadsnämnd om behjälplighet med att få Firma Svenska Betongprodukter, Opp-Norrby 2:439, förflyttad och byggnaderna nedrivna pga fallfärdiga byggnader och skräpig tomt.
Inköptes föreningsmärken från Bruzaholms Bruk för 666,90 kronor.

1956
Utdrag ur protokoll fört vid årsmöte söndagen den 22 juli 1956, Norrby Holme.
En vädjan till medlemmarna om frivillig hastighetsbegränsning i Norrby. Beslöts förbjuda cykelåkning på Norrby Holme. Beslöts bidraga med 200:- till en cementtrappa vid Runebergsvägen. Uppdrogs åt styrelsen att undersöka intresset för en vattenförening.

1957
Utdrag ur protokoll fört vid årsmöte söndagen den 21 juli 1957, Norrby Holme.
Rapporterade herr Warrnicke om planerna för sommarvattenledningen. Om minst 100 medlemmar ansluter sig torde kostnaden bli ca 400:-/medlem. Beslöts att föreningen fr o m nästa årsmöte skulle bjuda deltagarna på kaffe.  Beslöts att styrelsen varje år i augusti ska bjuda de gamla på Österhaninge ålderdomshem på kaffe.

1958
Utdrag ur protokoll fört vid årsmöte söndagen den 15 juni 1958, Norrby Holme.
Diskuterades affärsläget i Norrby. För närvarande går det inte att ordna med någon ny affär i Norrby men möjligheterna ska undersökas.

1959
Utdrag ur protokoll fört vid extra föreningsstämma söndagen den 17 maj 1959, Norrby
Holme.
Affärsfrågan i Norrby fanns på dagordningen. Man beslöt att kontakta Hakonbolaget, ICA och Metro. Beslöts att telefonen vid Norrby Gård skulle dras in och den andra telefonen placerad vid Håkanssons affär (Norrbyvägen ?) skulle flyttas till Norrby Torg, mitt i samhället. (Kommentar: Där fanns den kvar till i mitten av 1980-talet).
På förslag från fru Söderberg beslöts att midsommarstång skal resas och barnen hämtas vid gården med skrinda. Ordföranden uppläste skrivelse där styrelsen för NFF tillstyrker att Österhaninge kommun tillförsäkras äganderätten över marken å den s k Norrby Holme.

Utdrag ur protokoll fört vid årsmöte söndagen den 14 juni 1959, Norrby Holme.
Ordföranden redogjorde för fallet Billiga Tomter – Österhaninge kommun. AB Billiga Tomter har avvecklats och styrelsen har begärt att få dispositionsrätten över Holmen. Beslöts att styrelsen skall sätta upp skyltar på de vägar som inte är intagna i vägnätet.

1960
Utdrag ur protokoll fört vid årsmöte söndagen den 3 juni 1960, Norrby Holme.
Norrbyjuniorer anhöll om att få disponera kiosken på Norrby Holme för sommaren. Begäran tillstyrktes. Beslöts om en extra uttaxering 5 kronor per medlem för iordningställande av badflottarna. Fru Backström undrade vart simdynorna tagit vägen och herr Andersson meddelade att de blivit uppätna av skadedjur. Roland Andersson önskade få köpa ett ännu ej uthämtat lotteripris, ett solur. Beslöts att han skulle få soluret av föreningen som gåva.

Ur Styrelseberättelse för arbetsåret 1960-1961
Den 26 oktober 1960 bildades Norrby Vattenförening och under året har sommarvattenanläggningen installerats. I vattenledningen har också inmonterats 11 st brandposter.
Två stycken nya ljuspunkter har uppsatts vid Bygdevägen och hörnet Bygdevägen/Terrängvägen. På föreningens tomter har en ny gungställning satts upp. Natan Svirsky har skänkt ett cykelparkeringsställ med plats för 27 cyklar som placerats vid Holmens parkeringsplats.

Utdrag ur protokoll fört vid årsmöte söndagen den 9 juli 1961, Norrby Holme.
Ungdomssektionen gavs tillstånd att hålla en fest på Holmen. Festen skulle inte kollidera med damklubbens fest.
Beslöts på herr Hellströms förslag att en anslagstavla skulle sättas upp vid Håkanssons affär. Ingen simskola i Norrby p g a för få anmälningar.

1961-1962
Ur Styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962
Två st nya ljuspunkter har uppsatts på Konvaljvägen som hittills helt saknat belysning. Myndigheterna har fastställt maximifarten till 50 km/tim genom samhället.

1962-1963
Ur Styrelseberättelse för arbetsåret 1962-1963
Under sommaren 1962 har en duschanordning byggts på föreningens tomter. Två nya ljuspunkter har uppsatts på Älvsnabbsvägen som tidigare saknat vägbelysning. Simskola har hållits för ca 25 barn. Herr Verner Wall har begärt att få uppställa en transportabel kiosk under tiden 1 juni-1 september. Styrelsen beslutade att kiosken får uppställas på försök mot en månadshyra på 50 kr/månad under sommaren 1963.

Ur styrelseprotokoll 1962-02-28
Åt herr Bengt Strid uppdrogs att anordna en skidtävling och vinterfest för barnen den 4 mars.

1963-1964
Ur Styrelseberättelse för arbetsåret 1963-1964
För att underlätta skötseln av gräsmattorna på föreningens tomter och Holmen har inköpts en motordriven gräsklippare. I samarbete med Norrby Vattenförening har vid Norrby Torg har uppsatts ett skåp med brandmateriel (3×25 meter vattenslang och ett strålmunstycke) passande till brandposterna i sommarvattenledningen.

Utdrag ur protokoll fört vid årsmöte söndagen den 12 juli 1964, Norrby Holme.
Beslöts inköpa härbret i Norrby om Ohlsson och Skarne sålde detta till rimligt pris.
Övrigt
I en skrivelse till Länsstyrelsen har föreningen anhållit om enkelriktning av Sjövägen i Norrby då denna väg alltmer kommit att användas som genomfartsväg. Framställningen avslås.

Ur Styrelseberättelse för arbetsåret 1964-1965
En ny ljuspunkt har uppsatts på Smultronvägen. 30 ton sand har inköpts och utlagts vid badplatsen på Holmen. Simskola (i kommunens regi) har anordnats sommaren 1964 och kommer att anordnas även sommaren 1965. Föreningen har erhållit ett bidrag på 1000 kr från kommunen. Dessa medel kommer att användas för underhåll av badplatsen (vassbekämpning, underhåll av badflottar och toaletter, målning av byggnader). På föreningstomten kommer fotbollsmålen, som äro kassabla, att utbytas.
Sommarfest avhölls på midsommarafton 1964 dels på dagen för barnen och dessutom på kvällen. Behållningen uppgick till 200 kr.

1965
Herr Verner Wall får tillstånd att uppställa kiosken på Norrby Bollplan även sommaren 1965. Hyran fastställs till 50 kr för hela säsongen.
I en skrivelse från byggnadsfirman Ohlsson & Skarne AB daterad 1965-07-09 vill man ”med glädje skänka” härbret i närheten av Hårsvägen till föreningen.

1966
I en skrivelse ansöker Karin Bergquist om att minst en vägbelysning ska sättas upp på Norrby Strandstig t ex vid den allmänna brunnen. Vid Midsommarfesten såldes 350 st inträdesbiljetter á 1:-.

1967
Ansöker föreningen om bygglov för att flytta härbret från Norrby gård till tomten Opp-Norrby 2:540, Norrbyvägen 50. Vid ett sammanträde med Postverket i maj meddelas att man övergår till stadsbrevbäring med brevlådor vid tomtgränsen och postadressen byts från Drevviken till Handen. Postombud ska finnas i Vega – ev i Jacksons affär där också en brevlåda ska finnas.
Vid styrelsemötet i december beslöts att söka bidrag från kommun för bl a spolning av skridskobana och en slänggunga ”då ca 65 st barn har fritidsproblem”.

1968
Vid styrelsemötet i februari beslöts om utdelning av soppa och buljong till barnen på sportlovet.

Ur Styrelseberättelse för arbetsåret 1967-1968
Byggnadstillstånd för härbret har inte erhållits. Skridskobana spolades av brandkåren i Österhaninge. Midsommarfest hölls både på midsommarafton och midsommardagen.

1969
I ett protokoll fört vid möte mellan Österhaninge Kommun och tomtägareföreningar i kommunen talas bl a om den nya motorvägen, pendeltågstart 1972 då anhalten i Vega läggs ner. På en fråga om utbyggnadsplaner för Norrby blir svaret att ingenting ska hända före 1975 i alla fall. Man talar också om sträckningen av nya Vendelsövägen (Kommentar: Gudöbroleden). Förhandlingarna med KF är klara gällande bygget av OBS-varuhus och en OK bilvårdsanläggning.

Utdrag ur protokoll fört vid årsmöte den 31 augusti 1969, Norrby Holme.
Damklubben har upphört under året.

1970
I november skrevs ett hyreskontrakt mellan fastighetsägarna till Opp-Norrby 2:106 och Norrby Ungdomsförening. Fastigheten skulle användas som samlingslokal för ungdomarna i Norrby. Redaktör Karl Henning stod som borgensman.
En bokbuss kom till Norrby en kväll i veckan. Den stannade bl a vid Norrby Torg.

1971
I arbetet med att få till ett spår från Norrby till Tyrestareservatet uttrycker föreningen i en skrivelse (daterad 4 januari 1971) till Fritidsnämnden sig så här:
”För undvikande av blodvite anhåller Vi om Edert fulla stöd. De berörda markägarna inom Kärrtorpsområdet får säga vad dom vill, går det ej på annat sätt så må det ske med hjälp av kulspruta, granatkastare och dynamit!” (Kommentar: Kraftfullt! Det framgår inte av skriftväxlingen hur Fritidsnämnden svarade på detta)

1972
Mats Rundqvist Norrbyvägen 71 har bildat en fotbollsklubb kallad Drevviken och ber att föreningen ska laga fotbollsmålen och klippa gräset på fotbollsplan. Styrelsen beslöt att tillmötesgå klubbens begäran.

Utdrag ur protokoll fört vid årsmöte den 20 augusti 1972, Norrby Holme.
Ungdomsklubben åtog sig att anordna midsommarfesten 1973.

Utdrag ur protokoll fört vid årsmöte den 29 juni 1975, Norrby Holme.
Nils Warrnicke (1901-1986) en av initiativtagarna till och grundarna av Norrby Fastighetsägareförening avtackades för mångårigt förtjänstfullt arbete i föreningen. Han tilldelades Sveriges Villaägareförbunds förtjänstmedalj i guld.

Källor:
Protokollbok för Norrby Tomtägareförening 1939 –
(Protokoll från årsmöten 1939-1974)
Kassabok för Norrby Fastighetsägareförening (1953-1957)
Styrelseprotokoll Norrby Fastighetsägareförening (Pärm 1960-1970)
Norrby Fastighetsägareförening (Pärm med diarium och skrivelser 1927-1954)
Pärm med Diarium och skrivelser 1946-1953
Ur Styrelseberättelse för 1927 (den 18 mars 1928)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *